margarita monkeysmall.jpg

Margarita Monkey

12 x 16: $150 - Mounted Paper // $200 - Mounted Canvas

18 x 24: $300 - Mounted Paper // $400 - Mounted Canvas

24 x 32: $500 - Mounted Paper // $625 - Mounted Canvas

27 x 36: $550 - Mounted Paper // $675 - Mounted Canvas

30 x 40: $800 - Mounted Paper // $850 - Mounted Canvas

36 x 48: $1225 - Mounted Paper // $1200 - Mounted Canvas